Paneliści

Piotr Alicki
Prezes Zarządu, KIR S.A.

Na stanowisku Prezesa Zarządu od 2 listopada 2016 r.

W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie w Departamencie Informatyki – od 1997 r. jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W latach 1999-2010 zatrudniony był w Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 r. kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków: Pekao S.A., PBKS S.A., BDK S.A., PBG S.A., wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH S.A. do systemów Pekao S.A., uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji.

Od 2000 r. był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., a od 2005 r. do 2010 r. był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP reprezentował Bank Pekao S.A., a w okresie 2010-2016 – PKO Bank Polski S.A.

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao S.A. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. – Inteligo Financial Services, Nordea Bank Polska, PKO Bank Hipoteczny S.A.

W PKO Banku Polskim S.A. od listopada 2010 r. do października 2016 r., jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Informatyki i Usług, realizował m.in. integrację Inteligo do systemów banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO Banku Polskiego S.A. oraz budowę i wdrożenie systemu płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności.

Brał udział w pracach Związku Banków Polskich: w Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej.

Od października 2011 r. do października 2016 r. był Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej ZBP. 

Od maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski S.A. oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.

Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP „Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotym Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich; jest laureatem konkursów, m.in.: „Lider Informatyki 1997”, „Lider Informatyki 2010”, „Lider informatyki 2012”, „Lider informatyki 2016”.

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Brunon Bartkiewicz
ING Bank Śląski, Prezes Zarządu

Brunon Bartkiewicz jest związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90-tych.

W 1995 roku objął stanowisko prezesa zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji.

Jako Chief Innovation Officer w Grupie ING (od 2014 roku), Brunon Bartkiewicz odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji, promowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szybkim wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów na rynek.

W 2016 roku ponownie został powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego

Brunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH).

 

Brunon Bartkiewicz – CEO ING Bank Śląski, Poland

 

Brunon Bartkiewicz has held positions within ING, both in Poland and the Netherlands, since the 1990’s. In 1995, Brunon was appointed CEO of Bank Śląski, which position he held until June 2000. As of then, he was General Manager and Management Board member at ING Direct NV, responsible for credit, market and operational risk, operational and IT support.

He returned to ING Bank Śląski (Poland) as CEO in 2004 and held the position until 2010. At that time he became member of the General Management Team at ING Direct, responsible for activities in Spain, Italy, France, Great Britain and Australia. As of 2012 he was in charge of ING operations in France, Italy, Poland, Spain, Romania and Turkey.

As Chief Innovation Officer at ING Group (since 2014), Brunon Bartkiewicz played a major role in accelerating ING’s pace of innovation, developing and promoting innovative ideas and solutions, applying new technologies and delivering speed-to-market of successful ideas. 

In 2016 he returned as CEO of ING Bank Śląski.

Brunon Bartkiewicz is a graduate of the Main School of Planning and Statistics in Warsaw (currently, Warsaw School of Economics) with a degree in Economics at the Foreign Trade.

 

Tomasz Bogus
BGŻ BNP Paribas SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1999 r. złożył egzamin radcowski. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bankowości detalicznej w Banking Administration Institute w USA, a także liczne szkolenia, w tym m.in. z zakresu zarządzania organizowane przez Harvard Business School oraz INSEAD we Francji.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z bankowością. W latach 1991-1998 pracował w Powszechnym Banku Gospodarczym, gdzie m.in. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Kluczowych Klientów Korporacyjnych. Następnie w latach 1998-2001 był dyrektorem Oddziału Banku Austria Creditanstalt w Łodzi. Od 2001 do 2008 roku pracował w BRE Banku, gdzie do 2006 roku kierował MultiBankiem, a później pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Obszarze Bankowości Korporacyjnej. W latach 2008–2015 był związany z Bankiem Pocztowym, gdzie na początku pełnił funkcję członka Zarządu, a potem prezesa Zarządu. Od początku września 2015 roku jest prezesem Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Jakub Bojanowski
Deloitte / Partner w dziale Konsultigu

Odpowiada za prowadzenie usług związanych z doradztwem w zakresie ładu korporacyjnego, audytu, systemów informatycznych oraz systemów kontroli wewnętrznej. Wielokrotnie uczestniczył w przedsięwzięciach podnoszenia bezpieczeństwa w największych instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach przemysłu ogólnego. W ramach projektów dotyczących cyberbezpieczeństwa Jakub skupia się na obszarze doradztwa strategicznego i zarządzaniu ryzykiem na poziomie zarządu. Absolwent Advanced Management Program, organizowanego przez IESE Business School - University of Navarra. Ceniony komentator z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Krzysztof Bukowski
Prezes Zarządu, Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Od lipca 2011 roku na stanowisku Członka Zarządu, a po uzyskaniu akceptacji KNF - Prezesa Zarządu w Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

 Ukończył matematykę ogólną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest licencjonowanym aktuariuszem. W latach 2001 - 2005 prowadził własną praktykę aktuarialną, w trakcie której współpracował z najważniejszymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce. Jego kariera zawodowa jest bogata w doświadczenia w sektorze ubezpieczeniowym. W latach 1996 - 2001 pracował w TUnŻ Warta S.A., w latach 2005 - 2007 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Produktami w PZU Życie S.A., a w latach 2008 - 2010 był Członkiem Zarządu MetLife TUnŻ S.A. Od czerwca 2015 do marca 2016 roku sprawował funkcję Wiceprezesa w TU Europa oraz TU na Życie Europa.

 W Open Life nadzoruje następujące obszary działalności spółki: aktuariat, audyt węwnętrzny, bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych, roszczenia, kadry i obsługa klientów.

Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995 r.). W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.

W latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Od 1998 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. był dyrektorem Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej.

Od 2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.

Od czerwca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu BIK S.A.

Grzegorz Długosz
Polski Standard Płatności, Prezes Zarządu

Grzegorz Długosz – od 10 lipca 2015 r. Prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności

Od 1 kwietnia 2014 roku był Wiceprezesem Zarządu Polskiego Standardu Płatności odpowiedzialnym za rozwój biznesu płatności.

Z branżą finansową związany jest od 22 lat.

W 2000 roku brał aktywny udział w uruchomieniu nowoczesnych produktów w Banku Millennium, odpowiadając za wdrożenie kart kredytowych systemu Visa i American Express.Od 2000 do 2004 roku tworzył internetową bankowość Inteligo, gdzie uruchomił między innymi pierwszy pełny outsourcing kart płatniczych. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Dyrektora Centrum Operacji Kartowych w PKO Banku Polskim, zarządzając zespołem 200 pracowników obsługujących ponad 8 mln klientów.Od 2008 roku pracował w First Data Polska, gdzie pełnił funkcję członka zarządu, odpowiadając za linię biznesową usług dla banków i instytucji finansowych, w szczególności za sprzedaż i rozwój produktów, zaś od października 2013 r. nadzorował również sprawy ryzyka i compliance w spółce.Przez dwa lata był doradcą Visa Europe ds. produktu i marketingu oraz doradcą Mastercard Europe w ramach komitetu marketingowego. Jednocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Kart SEPA PL.

Jest absolwentem Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie o kierunku matematycznym. Ukończył kursy organizowane przez Suples and Europay Academy, DePaul University Chicago – Department of Finance, a także Międzynarodową Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach we współpracy z University of Wales, Bangor.

Prywatnie pasjonuje się koszykówką. Jest żonaty, ma jednego syna.

Roman Durka
Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A.

Jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów na polskim rynku IT. Od kwietnia 2015 roku Wiceprezes Zarządu w Sygnity, gdzie odpowiada za obszar realizacji. Roman Durka od ponad trzydziestu lat jest związany z sektorem nowych technologii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów. Kontynuował ją w IBM Polska, gdzie kolejno pełnił funkcje kierownicze: Dyrektora Sprzedaży Sektora Bankowo-Finansowego, Dyrektora Oddziału, Dyrektora Sprzedaży, Zastępcy Dyrektora Generalnego. Jako Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający kierował polskim oddziałem firmy Dell. W roli Prezesa Zarządu tworzył polski oddział spółki Clearwire. Jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za polski oddział Sun Microsystems, następnie spółkę Nortel Networks oraz Fujitsu Technology Solutions. W randze Prezesa Zarządu kierował firmą Runicom oraz polskim oddziałem Kapsch BusinessCom. Roman Durka jest doktorem nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia MBA w London School of Economics and Political Science.

 

Roman Durka
Vice-President of the Management Board of Sygnity S.A.

One of the most experienced managers on Poland’s IT market. Since April 2015, Vice-President of the Management Board of Sygnity, responsible for delivery. Roman Durka has been active in the new technologies sector since over thirty years. He began his professional career at the Institute of Automation and Measurement Computer Systems. He continued it at IBM Poland, in a series of managerial positions of: Sales Director for Banking and Finance Sector, Branch Director, Sales Director, Deputy General Director. He headed the Polish subsidiary of Dell as its President of the Management Board and Managing Director. He has set up the Polish subsidiary of Clearwire as its President of the Management Board. In positions of Vice-President of the Management Board he was responsible for the Polish subsidiary of Sun Microsystems, then Nortel Networks and Fujitsu Technology Solutions. As the President of the Management Board he headed Runicom and the Polish subsidiary of Kapsch BusinessCom. Roman Durka holds a PhD in technical sciences from the Wrocław University of Technology. He is also a graduate of MBA studies at London School of Economics and Political Science.

Sebastian Geldner
Innovation and Strategic Partnerships, Visa

Z Visa związany od kwietnia 2012 r. Zarządzał obszarem związanym z płatnościami mobilnymi i odpowiadał za strategie ich rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej współpracując z czołowymi bankami w regionie, operatorami telefonii komórkowej oraz partnerami istotnymi dla ekosystemu usług płatniczych. Obecnie zajmuje się obszarem innowacji i współpracy Visa z partnerami strategicznymi w Europie.

 

Od początku swojej kariery zawodowej związany ze światem instytucji finansowych. Doświadczenie zdobywał w różnych obszarach bankowości, zarówno po stronie bankowości korporacyjnej, jak i detalicznej. Zainteresowania kierował w stronę szeroko pojętej bankowości transakcyjnej, produktów e-commerce, bankowości internetowej, produktów kartowych, płatności mobilnych oraz innowacji w bankowości. Jako dyrektor odpowiedzialny za obszar bankowości transakcyjnej w banku Citi Handlowy zarządzał m.in. biznesem kart debetowych oraz rozwojem nowych produktów i usług dla klientów indywidualnych.

 

Ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Electrical & Computer Engineering. Jest także absolwentem studiów Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Adam Grabara
ING Bank Śląski, Dyrektor Departamentu Aplikacji Detalicznych

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku informatyka. Z branżą informatyczną związany od początku kariery zawodowej. Jako Senior Manager w Accenture zakończył z sukcesami wiele dużych i złożonych projektów z obszarów integracji systemów i architektury rozwiązań IT (m.in. dla BRE Banku, PKO BP, mBanku i Multibanku). Od 19 lat zdobywa doświadczenie w branży bankowej - zarówno detalicznej, korporacyjnej jak i inwestycyjnej. Specjalizuje się we wdrożeniach systemów core-banking, wielokanałowej architekturze obsługi, systemach front-end i bankowości mobilnej. Pasjonat nowoczesnych technologii i innowacji. 7 lat temu dołączył do zespołu mBanku i jako Dyrektor Biura Elektronicznych Kanałów Dostępu odpowiadał za rozwój bankowości elektronicznej oraz wdrożenie bankowości mobilnej. Następnie jako Wicedyrektor IT, wdrażał między innymi nowy mBank – światowej klasy nowoczesną bankowość elektroniczną z wirtualną placówką, nawigacją finansową i innowacyjną aplikacją mobilną. Rozwiązanie to zdobyło wiele międzynarodowych nagród m. in. Finovate Best of Show, Efma Digital & Mobile Excellence, Most Disruptive Innovation. Ostatnio uruchamiał Orange Finance (mariaż banku i telekomu), wdrażał także rozwiązanie NFC sim-centric oraz system płatności BLIK. Aktualnie w ING Banku Śląskim jako Dyrektor Departamentu Aplikacji Detalicznych rozwija i wspiera systemy bankowości detalicznej. Odpowiada między innymi za wdrożenie nowego systemu bankowości elektronicznej mojeING zmieniającego całkowicie sposób komunikacji banku z klientem, nowy, hybrydowy model bankowości mobilnej oraz wymianę systemu do obsługi kart płatniczych. Multikanałowe rozwiązania automatyzacji procesów kredytowych otrzymały nagrodę Lidera Informatyki Computerworld.

Jakub Grzechnik
PKO Bank Polski, Dyrektor Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej

Związany z bankowością elektroniczną i płatnościami od ponad 15 lat, poprzednio pracował w MasterCard, Citibanku, Banku Pekao i UniCredit. Jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Polski Standard Płatności oraz eService. W PKO Banku Polskim zarządza elektronicznymi kanałami sprzedaży – bankowością internetową i mobilną aplikacją IKO. Wcześniej odpowiedzialny za produkty płatnicze dla klientów detalicznych. Koordynował projekt utworzenia międzybankowego standardu płatności mobilnych.

Andrzej Horoszczak
Prezes Zarządu i założyciel, Billon Group

Zainspirowany możliwościami, jakie stworzyła technologia blockchain oraz koncepcją internetu wartości wspólnie z polskimi matematykami i kryptografami stworzył nową metodę przechowywania pieniędzy w cyfrowej rzeczywistości. W Billon Group wymyśla i wdraża rozwiązania zapisujące rzeczywiste waluty jako zaszyfrowane pliki w chmurze lub na urządzeniach mobilnych i stosujące blockchain do przeprowadzania transakcji.

 

Wcześniej pracował przez ponad 10 lat w sektorze finansowym w USA, Wielkiej Brytanii i Kuwejcie jako programista, ekspert ds. bezpieczeństwa, czy analityk. Zarządzał portfelem inwestycyjnym o wartości 1,5 bln dolarów dla wschodzących rynków w Europie Wschodniej, Afryce i Bliskim Wschodzie. W Polsce prowadził również wydawnictwo medyczne posiadające w ofercie kilkanaście tytułów prasy oraz portali internetowych.

 

Ukończył studia MBA z finansów i zarządzania strategicznego na The Wharton School at the University of Pennsylvania.

Franciszek Hutten-Czapski
Senior Partner i Dyrektor Zarządzający, The Boston Consulting Group

Z BCG jest związany od 1997 r. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla zarządów wiodących firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz branży FMCG, które zdobywał kierując projektami w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Przed dołączeniem do BCG pracował w Procter & Gamble. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, University of Surrey w Wielkiej Brytanii oraz belgijskiego Université de Liège

Paweł Jakubik
Services Lead Microsoft

Od stycznia 2014 roku pełni funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Działu Usług i Konsultingu, w polskim oddziale Microsoft. Wraz zespołem odpowiada za sprzedaż i dostarczanie projektów doradczych i wdrożeniowych wokół platformy technologicznej Microsoft dla największych klientów rynku Enterprise w sektorach Bankowość & Ubezpieczenia, Przemysł & Energetyka, Media & Telekomunikacja, oraz w Sektorze Publicznym.

Poprzednio przez 5 lat prowadził z sukcesami w Microsoft EPG Dział Bankowości i Ubezpieczeń. Wspólnie z zespołem odpowiadał za obsługę największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych.

Od 2010 roku jest członkiem prezydium Forum Technologii Bankowych (FTB) przy Związku Banków Polskich. We wrześniu 2013 roku został powołany na 3 letnia kadencje do pełnienia roli Przewodniczącego Prezydium FTB.

Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny.

Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TUnż odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje Członka Zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia.

Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.

Witold Jaworski
Prezes Zarządu, NIO

Prezes Zarządu, NIO, Prezes Zarządu Allianz Polska 2013-2015, Członek Zarządu PZU SA 2007-2003; 2015

Witold Jaworski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (1996) gdzie uzyskał również tytuł doktora nauk ekonomicznych (2000).  Od 1996 do 2010 był równolegle do pracy w sektorze ubezpieczeniowym pracownikiem naukowym Katedry Ubezpieczeń UE w Poznaniu.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w ubezpieczeniach zaczynając w 1995 roku w Tillinghast Towers Perrin we Frankfurcie a następnie spędził ponad 5 lat jako konsultant w McKinsey & Company.

Witold Jaworski był od maja 2004 do Grudnia 2012 związany z Grupą PZU jako:

 • Członek rad nadzorczych PZU Lietuva i PZU Lietuva Life
 • Dyrektor ds. Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Dyrektor Biura Produktów Ubezpieczeniowych, Dyrektor Zarządzający ds Produktów i Sprzedaży PZU SA
 • Członek Zarządu PZU SA I PZU Życie (2007-2012; 2015), Prezes Zarządu PZU Życie (2015)
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PTE PZU, Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU TFI

W latach 2013 -2015 prezes zarządu Allianz Polska I Allianz Polska na Życie.

Był również przewodniczącym Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń.

 

Od 2015 roku inwestor i współtwórca pierwszej, powszechnej oferty telematycznej na polskim rynku, stworzonej wspólnie z Yanosik.pl. Prezes Zarządu NIO sp. Z o.o..

Mariusz Kaczmarek
Euro Bank S.A., Wiceprezes Zarządu

Do Zarządu Euro Banku SA dołączył w styczniu 2017 r. Sprawuje nadzór nad pionem Operacji i IT oraz departamentem skarbu eurobanku. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie związane głównie z branżą bankowości. Był m.in. Prezesem CompFort Meridian Polska, dyrektorem zarządzającym EY Polska. W latach 2011-2013 był Wiceprezesem Zarządu Kredyt Banku odpowiadającym za operacje oraz obszar IT. Zajmował również stanowisko CIO Deutsche Banku PBC oraz Raiffeisen Bank Polska. Mariusz Kaczmarek jest absolwentem Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, a także Advanced Management Program IESE Business School.

Or Klier
Dyrektor praktyki Technology Advantage dla Europy Zachodniej, BCG Tel Awiw

W pracy dla BCG koncentruje się na cyfrowej transformacji i bankowości cyfrowej. Jest on również odpowiedzialny za łączenie zespołów BCG i klientów na całym świecie z kluczowymi izraelskimi firmami technologicznymi i za wspieranie wybranych programów partnerskich, takie jak NICE.

Or dołączył do BCG po przepracowaniu ponad 6,5 lat w Banku Leumi, jednej z największych instytucji finansowych w Izraelu. Or posiada tytuł MBA z Wharton Business School, University of Pennsylvania i licencjat z Informatyki i Zarządzania na Uniwersytecie w Tel-Awiwie. Or jest również absolwentem Mamram, Isreal Defense Forces wyższej szkoły informatyki.

Paweł Kot
Chief Enterprise Architect, ITMAGINATION

Dołączył do ITMAGINATION w listopadzie 2016. Jest odpowiedzialny za łączenie perspektywy biznesu z technologią. Opracowuje i wdraża innowacyjne koncepcje i rozwiązania, które przeprowadzają klientów ITMAGINATION przez cyfrową transformację. Jest współautorem dokumentu „Digital Bank” przygotowanego przez ITMAGINATION.

W latach 2012-2016 Dyrektor ds. Architektury IT w Grupie PZU, odpowiedzialny za opracowanie strategii architektury dla całej grupy. Prowadził projekt transformacji i konsolidacji infrastruktury IT, brał też udział w przedsięwzięciach M&A prowadzonych przez Grupę PZU i uczestniczył w pracach związanych z uruchamianiem spółki PZU Zdrowie.

Wcześniej pracował w roli architekta IT w takich firmach jak PTK Centertel (dzisiaj Orange), czy HP.

Rafał Krzyżaniak
The Boston Consulting Group, Dyrektor

Jest dyrektorem w warszawskim biurze BCG, specjalizuje się w obszarze IT projektów prowadzonych dla instytucji finansowych. Pracując w BCG, wspierał największe polskie i globalne instytucje finansowe w budowaniu oraz wdrażaniu kluczowych systemów informatycznych. Przed dołączeniem do zespołu BCG Rafał był niezależnym dystrybutorem oprogramowania dla przedsiębiorstw. Rafał zdobył tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa. Studiował również na Singapore Management University

Grzegorz Kuliszewski
Dyrektor Sektora Finansowego, IBM Polska

Doświadczony Menadżer, specjalizujący się w Bankowości, Informatyce i Finansach - były wiceprezes Banku BISE i Banku DnB NORD odpowiedzialny za informatykę, zaplecze banku, administrację i bezpieczeństwo oraz księgowość. Posiada wieloletnie doświadczenie w konsultingu – „wielka czwórka”, zarówno w rozwoju biznesu jak i we wdrożeniach. Przeobrażał organizacje w ramach fuzji i przejęć, wykorzystując zdolności w obszarze zarządzania zmianami. Prezentuje rozległe doświadczenie w zarządzaniu projektami i portfelami projektów. Zarządzał wdrożeniami kluczowych systemów informatycznych dla banków i instytucji finansowych.

Sławomir Lachowski
Chairman and CEO G-Rock

Sławomir Lachowski jest menadżerem z dużym doświadczeniem na wyższych stanowiskach  kierowniczych w polskim sektorze bankowym i reputacji innowacyjnego przedsiębiorcy w gospodarce cyfrowej. Pełnił funkcję Prezes Zarządu, Wiceprezesa i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kilku bankach w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 23 lat. Prowadził szereg projektów restrukturyzacyjnych i start’upowych p w Polsce, Czechach i na Słowacji, wprowadzając na rynek szereg uznanych marek jak: Bank Polski, mBank, MultiBank i Bank SMART.

W latach 1983-1990, Lachowski pracował jako asystent naukowy w Instytucie Rozwoju Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 1987-1992, kierował Lachowski firmę konsultingową, INTEXIM - Centrum Analiz Ekonomicznych, który specjalizuje się w doradztwie strategicznym i finansowym.

W 1993 roku rozpoczął pracę w Powszechnym Banku Gospodarczym (PBG) w Łodzi jako członek zarządu odpowiedzialny za restrukturyzację portfela złych długów banku. W latach 1996-1998 był Pierwszym Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za bankowość detaliczną, korporacyjną i inwestycyjną.

Od 1998 do 2000 roku pełnił funkcję Lachowski wiceprezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności BP (PKO BP), początkowo odpowiedzialny za bankowość detaliczną, a następnie za wszystkie linie biznesowe, w tym bankowość korporacyjną i inwestycyjną.

W 2000 Lachowski rozpoczął pracę w BRE Banku (obecnie mBank) jako członek zarządu odpowiedzialny za dwa projekt typu greenfiel, stworzenie mBanku - pierwszego internetowego banku w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, i MultiBanku, nowoczesnego banku uniwersalnego (MultiBank) dla powstającej klasy średniej oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Lachowski zainicjował projekt europejskiego banku detalicznego w oparciu o jednolity paszport UE poprzez ekspansję mBanku w Czechach i na Słowacji w listopadzie 2007 roku.

W 2004 roku Lachowski został Prezesem Zarządu BRE Banku. W marcu 2008 roku BRE Bank został wyróżniony tytułem "Najlepsza instytucja finansowa".

W latach 2013-2015, Lachowski był Prezesem Zarządu FM Bank PBP (Bank Smart oraz BIZ Bank)

Lachowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii z wyróżnieniem.

Jest autorem wielu artykułów i opracowań na temat innowacji w zakresie finansów, zarządzania i strategii. Opublikowane książki: Droga innowacji. Pracuj ciężko, baw się, zmieniaj świat (2009); Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie. (2011); Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych. (2013)

Maciej Majewski
Chairman and CEO G-Rock, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przez wiele lat dyrektor projektów w branży finansowej. Wcześniej był wiceprezesem - dyrektorem operacyjnym w firmie dystrybucji farmaceutycznej. Na tym stanowisku odpowiadał za rozwój największej sieci ponad 2300 aptek w Polsce i na Litwie. Jeszcze wcześniej przez 10 lat był partnerem Deloitte Central Europe specjalizującym się w integracji firm zwłaszcza instytucji finansowych.

Dr Maciej Majewski to człowiek z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznymi projektami realizowanymi w skali międzynarodowej. Specjalizuje się w sektorach bankowości, finansów oraz sprzedaży detalicznej. Jego kwalifikacje obejmują również kierowanie projektami oraz wdrażanie nowych modeli biznesu.  W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zarządzał wieloma przedsięwzięciami w takich dziedzinach jak: scalanie organizacji po przejęciach i połączeniach oraz reorganizacja i transformacja dużych instytucji, gdzie podstawowym wyzwaniem było zarządzanie zmianą i optymalizacja procesów biznesowych oraz outsourcing.

Dr Maciej Majewski jest również wykładowcą i autorem publikacji, które regularnie ukazują się w prasie specjalistycznej.

W Pentacompie dr Majewski oprócz pracy w Radzie Nadzorczej angażuje się jako główny doradca w prace dla kluczowych klientów.

Adam Marciniak
Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji, PKO Banku Polskiego

Adam Marciniak swoją przygodę z IT rozpoczął od studiów na kierunku Inżynierii Komputerowej wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 2003 r. ukończył je z wyróżnieniem zdobywając tytuł magistra inżyniera oraz stopień podporucznika Wojska Polskiego. W 2007 roku zyskał dodatkowe kwalifikacje – specjalisty ds. projektów informatycznych kończąc studia w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej.

W 2004 roku rozpoczął pracę w Pekao SA, jako programista i projektant systemów informatycznych. W latach 2007-2011 był Dyrektorem Biura Rozwoju i Zarządzania Kanałami Elektronicznymi w Pekao SA. Równolegle w latach 2009-2011 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Rozwoju Informatyki w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA.

Od lutego 2011 r. Adam Marciniak jest dyrektorem Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim. Odpowiada, m.in. za kompleksową realizację projektów IT, cały cykl życia aplikacji włączając utrzymanie systemów. Równolegle, od października 2011 do listopada 2014 roku pełnił funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za rozwój systemów IT w Inteligo Financial Services S.A w ramach Grupy Kapitałowej PKO. W tym czasie odpowiadał za skuteczne inkorporowanie usługi IT ze spółki Inteligo do PKO Banku Polskiego.

Obecnie Adam Marciniak jest również Członkiem rad nadzorczych PKO FINAT i PKO Banku Hipotecznego, a także Członkiem Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej oraz wiceprzewodniczącym Forum ds. IT przy Związku Banków Polskich (ZBP).

Karolina Marzantowicz
CEE Banking Technical Leader, IBM Polska

Stoi pomiędzy światem informatyki, innowacji biznesowych i psychologii. Działa jak katalizator i pobudza ciekawość pomagając przedsiębiorstwom w adaptacji szybko zmieniających się technologii. Reprezentuje IBM jako mówca i znawca tematu w wydarzeniach publicznych w Polsce i na świecie. Pasjonatka transformacji cyfrowej. W IBM pełni rolę dyrektora technicznego klientów sektora bankowego w Europie. Pracuje w branży IT od 1994 roku. Jestem członkiem Akademii Technologii IBM.

Karol Mazurek
Managing Director Accenture Polska

Karol Mazurek pracuje na stanowisku Managing Director w Accenture Polska. W sektorze IT pracuje od 20 lat, z firmą związany jest od 1998 roku, obecnie odpowiada za współpracę z klientami z sektora finansowego w ramach Accenture Consulting.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu dużymi i złożonymi projektami z obszarów transformacji cyfrowej, integracji oraz architektury systemów, strategii IT oraz outsourcingu - przede wszystkim dotyczącymi wdrożeń, rozwoju i utrzymania głównych systemów dla klientów z sektora bankowego.

Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki stosowanej na Politechnice Warszawskiej.

Marcin Nadolny
Head of Fraud Intelligence, SAS Institute

W SAS Institute odpowiada za praktykę Fraud Intelligence i kieruje zespołem analityków finalizujących wdrożenie rozwiązania SAS Enterprise Fraud Management w jednym z największych polskich banków. 

Posiada ponad 13 lat doświadczenia zawodowego, które zdobywał także w PwC, Toyota Bank oraz w DaimlerChrysler R&D.

Jest doświadczonym data scientist i ekspertem w zakresie zastosowań zaawansowanej statystyki, machine learning i  data mining w biznesie. Brał udział w licznych projektach dla największych banków w Polsce, obejmujących m.in. budowę modeli predykcyjnych oraz sieci powiązań społecznych na potrzeby wykrywania nadużyć.

Jest absolwentem matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów Master of Applied Computer Science na Albert-Ludwigs-University Freiburg w Niemczech.

Bartłomiej Nocoń
Dyrektor Zarządzający Departamentem Bankowości Elektronicznej w Pionie Bankowości Detalicznej, Bank Pekao S.A.

 


Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalność handel zagraniczny oraz stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Z obszarem bankowości elektronicznej i mobilnej oraz zarządzaniem finansami on-line związany od początku swojej kariery zawodowej. Na obecnym stanowisku od grudnia 2007 r., odpowiedzialny za realizację strategii wielokanałowej obsługi oraz rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej Pekao24/PekaoBiznes24 dla klientów indywidualnych oraz mikro i małych przedsiębiorstw. Członek Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. w Krakowie. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami w sektorze usług finansowych. Wielokrotny prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych zagadnieniom z obszaru zarządzania i sprzedaży w kanałach elektronicznych oraz aspektom związanym z nowoczesnymi technologiami IT i bezpieczeństwem w sektorze finansowym.

Patryk Nowakowski
CIO, Bank Zachodni WBK S.A

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunku Informatyka i Ekonometria. Jest ekspertem w dziedzinie rozwoju systemów informatycznych i usług w branży finansowej. Od 2002 związany zawodowo z Bankiem Zachodnim WBK, gdzie zajmował się rozwojem systemów analizy ryzyka rynkowego. W latach 2004 – 2008 pracował w Szwajcarii jako inżynier ds. hurtowni danych oraz dyrektor odpowiedzialny za rozwój systemów analizy danych w UBS oraz Credit Suisse. Od 2008 ponownie podjął współpracę z Bankiem Zachodnim WBK, w którym pełnił funkcję dyrektora Centrum Kompetencyjnego Zarządzania Informacją, odpowiedzialnego za rozwój hurtowni danych oraz  dyrektora Obszaru Rozwoju Systemów, odpowiedzialnego za wdrażanie rozwiązań budujących ofertę produktową oraz usługi banku. Od 2016 roku pełni obowiązki CIO w Banku Zachodnim WBK S.A Jego zainteresowania dotyczą rozwoju usług elektronicznych, systemów analizy danych oraz wdrażania innowacji technologicznych.

 

Andrzej Osuch
LUX MED, Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej

Od 2015 r. jako Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej odpowiada za kreowanie długoterminowych planów rozwoju usług i systemów obiegu informacji Grupy LUX MED oraz za nadzór nad ich realizacją. Odbywa się to w warunkach cyfrowej rewolucji w ochronie zdrowia zmieniającej obraz i priorytety szeroko pojętego Healthcare IT, wprowadzającej do masowego użycia m.in. telemedycynę, koordynację opieki medycznej czy standardy elektronicznego obiegu danych i interoperacyjności.

Wcześniej w roli CIO Grupy LUX MED zarządzał obszarem IT obejmującym rozwój oprogramowania, utrzymanie systemów, bezpieczeństwo informacji oraz Biuro Projektów. Nadzorował główne projekty IT m.in. budowę głównego systemu medycznego Grupy (wdrożenie w 2014 r.) oraz projekt integracji systemów i migracji danych w trakcie integracji spółek LUX MED, CM LIM, Medycyna Rodzinna i Promedis (2009 r.).

W latach 1995-2000 pracował jako lekarz i nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W projektowaniu procesów biznesowych i rozwiązań IT, jako były lekarz, kładzie szczególny nacisk na ergonomię i bezpieczeństwo pacjenta.

Wojciech Pantkowski
Dyrektor Zarządzający, Departament Klienta Detalicznego, Bank Pekao S.A.
Grzegorz Pawlicki
Dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta w PKO Banku Polskim S.A.

Doświadczony menadżer tworzący innowacyjne rozwiązania, produkty i usług, które spełniają realne oczekiwania i potrzeby klientów oraz prowadzą do osiągania celów biznesowych.

Posiada 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów rozwojowych zarówno w Polsce jak i za granicą w sektorach telekomunikacji, finansów i IT. Swoje doświadczenie budował w międzynarodowej firmie doradczej KPMG realizując projekty z zakresu: usprawniania procesów biznesowych, wdrażania strategii, wdrożeń systemów informatycznych, bankowości elektronicznej oraz integracji usług finansowych z telekomunikacyjnymi. Od 7 lat zajmuje stanowisko Dyrektora w instytucjach finansowych (Inteligo Financial Services i PKO Bank Polski). W PKO Banku Polskim odpowiedzialny jest za wdrażanie procesu innowacji oraz za rozwój współpracy ze środowiskiem start-upowym (w partnerstwie z MIT Enterprise Forum Poland, D-RAFT).

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Finanse i Bankowość oraz podyplomowych studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Jaromir Pelczarski
Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Operacji i Wsparcia Biznesu, BGŻ BNP Paribas S.A.

 

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1992 r. w FX Applied Computer Technology Ltd. Od 1994 r. związany był z BNP Paribas Bankiem Polska (najpierw Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem, a następnie Fortis Bankiem Polska), początkowo jako specjalista i starszy specjalista ds. informatycznych, zaś w latach 1995-2001 dyrektor Departamentu Informatyki. Od 2001 do 2003 jako dyrektor ds. Systemów Informatycznych, Administracji i Bezpieczeństwa nadzorował jednostki odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi, administrację, bezpieczeństwo, inwestycje i zakupy. W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Dominet Bank.
Od maja 2003 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska oraz dyrektora Obszaru Operacji i Wsparcia Biznesu

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1992 r. w FX Applied Computer Technology Ltd. Od 1994 r. związany był z BNP Paribas Bankiem Polska (najpierw Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem, a następnie Fortis Bankiem Polska), początkowo jako specjalista i starszy specjalista ds. informatycznych, zaś w latach 1995-2001 dyrektor Departamentu Informatyki. Od 2001 do 2003 jako dyrektor ds. Systemów Informatycznych, Administracji i Bezpieczeństwa nadzorował jednostki odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi, administrację, bezpieczeństwo, inwestycje i zakupy. W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Dominet Bank.
Od maja 2003 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska oraz dyrektora Obszaru Operacji i Wsparcia Biznesu

Dorota Poniatowska–Mańczak
Dyrektor Pionu IT, Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

Jest absolwentką informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz wielu specjalistycznych szkoleń. Ma bogate doświadczenie w IT. Od 1991 r. związana była z BZ WBK SA, przez ostatnie 9 lat na stanowisku Chief Information Officer, odpowiadała za cały obszar IT w banku. Podczas połączenia Banku Zachodniego SA i WBK SA była członkiem zarządu odpowiedzialnym za IT. Prowadziła projekt wdrożenia scentralizowanego systemu informatycznego w tym banku, za który został on uhonorowany tytułem Lidera Informatyki w kategorii Finanse i Bankowość, a ona sama otrzymała tytuł CIO Roku.

Dyrektorem Pionu IT w Credit Agricole Bank Polska została 1 czerwca 2010 r.

Jan Rościszewski
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Ukończył liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Z sektorami finansowym i ubezpieczeniowym związany od ponad 20 lat. W PKO Banku Polskim od 2016 roku. Przewodniczący i członek rad nadzorczych spółek tj.  PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., PKO Towarzystwo ubezpieczeń S.A., PKO Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta oraz Bene Merito MSZ. Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania.

Wojciech Sass
Nationale-Nederlanden

Wojciech Sass posiada 20-letnie doświadczenie w branży finansowej, które zdobył pracując w instytucjach w Polsce i na świecie. Karierę rozpoczął w 1995 r. w Pionie Usług Finansowych firmy Accenture w Warszawie. W latach 1997-2011 był zatrudniony w Boston Consulting Group (BCG), gdzie realizował projekty dla towarzystw ubezpieczeniowych i banków w Niemczech, Australii i w Polsce.

 

W 2007 r. został Partnerem oraz Dyrektorem Zarządzającym BCG w Polsce. Zanim dołączył w 2015 r. do Nationale-Nederlanden, od 2011 r. pracował na stanowisku wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas, gdzie był odpowiedzialny za obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Andrzej Sieradz
Digital Architect CEE, Microsoft

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Politechnikę Warszawską w 1983. Uzyskał również tytuł MBA Business International School w Warszawie oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Zanim związał się z Bankiem BGŻ w 2010, w latach 2006–2010 był dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz członkiem zarządu ING Usługi Finansowe S.A., gdzie odpowiadał za dział informatyki, obsługę klienta oraz zarządzanie projektami. W latach 2002–2006 związany z ING Bank Śląski S.A. W latach 1997–2002 pracował w Coca-Cola HBC w Polsce i w centrali w Wiedniu.
Obecnie pracuje w Microsoft Polska.

Krzysztof Słotwiński
CSO, BGŻ BNP PARIBAS Polska S.A.

20 lat doświadczenia w zarządzaniu obszarami IT oraz Operacji w międzynarodowych instytucjach finansowych zarówno w Polsce jak i Europie Zachodniej.

Prowadził oraz brał udział w wielu projektach dotyczących wdrażaniu innowacyjnych systemów IT, centralizacji operacji, usług chmurowych, restrukturyzacji i optymalizacji kosztów.

W latach 1998-2014 w Rabobank odpowiadał między innymi za obszar Operacji, IT, powstanie banku internetowego Rabodirect oraz Centrum Usług Wspólnych.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wprowadzania najnowszych technologii, ecommerce, zapewniania ciągłości działania oraz bezpieczeństwa. Doświadczenie zawodowe zbierał w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz Irlandii.

Martin Stenitzer
Prezesa Zarządu VIG IT Polska

Rozpoczął karierę w sektorze ubezpieczeniowym w 1991 roku. Pełnił stanowisko asystenta zarządu oraz sekretarza generalnego w lokalnej spółce zależnej UNIQA w Salzburgu, a w 2003 roku przeszedł do Vienna Insurance Group. Od roku 2003 do chwili obecnej pełnił funkcje managera i dyrektora generalnego w towarzystwach ubezpieczeniowych i spółkach serwisowych Grupy VIG w różnych krajach (Polska, kraje bałtyckie, Rumunia). W listopadzie 2014 powrócił do Polski gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu VIG IT Polska, która świadczy usługi dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych i spółek serwisowych Grupy VIG w Polsce i w krajach bałtyckich. Ponadto, pełni rolę Pełnomocnika Zarządu Compensa TU S.A., Compensa TU na Życie S.A. oraz VIG Polska.

Podczas pracy, jednocześnie studiował prawo na Uniwersytecie w Salzburgu. W 1998 roku uzyskał tytuł magistra prawa a w 2002 roku doktora prawa, specjalizując się w zagadnieniach prawnych związanych z nowymi technologiami.

Roman Tyszkowski
Dyrektor Departamentu Architektury, ING Bank Śląski S.A.

Związany z ING Bankiem Śląskim od prawie 20 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Departamencie Informatyki i Telekomunikacji, następnie, od 1997 roku pracował w Departamencie Rozwoju Aplikacji, gdzie obejmował stanowiska kierownicze jednostek wchodzących w skład departamentu. W roku 2004 objął stanowisko Dyrektora DRA. Od czerwca 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Architektury. Wybitny specjalista o ogromnej wiedzy z zakresu zarządzania architekturą IT banku z uwzględnieniem wszystkich obszarów biznesowych, technicznych i bezpieczeństwa. Posiada doświadczenie i umiejętność znajdowania nowatorskich, strukturalnych, przyszłościowych rozwiązań, pomocnych w budowaniu profesjonalnej funkcji architektury w banku.

Piotr Widacki
Dyrektor Zarządzający, Chief Digital Transformation Officer, BGŻ BNP Paribas

Od początku kariery zawodowej związany z bankowością, Internetem i nowymi technologiami. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu strategii digital dla banków i serwisów finansowych. Wyróżnia go połączenie podejścia i doświadczenia konsultingowego z bogatym praktycznym doświadczeniem  zdobytym jako lider projektów wewnątrz banków. Twórca szeregu nowatorskich rozwiązań w bankowości: przelewy na Facebooku, zdalne procesy pozyskiwania klientów i sprzedaży produktów bankowych, w tym proces kredytu online, nowe sposoby akwizycji klientów (m.in. poprzez Grupon, Facebook,  PayPal).

W przeszłości zaangażowany w 4 projekty bankowych start-upów: jako członek zespołu założycieli Alior Banku (największego start-up bankowego w Europie w ostatnich 30 latach) i Alior Sync (wirtualnego banku XXI wieku) oraz jako konsultant strategiczny w projektach Telenor Bank (Serbia) i T-Mobile Usługi Bankowe.

Obecnie Dyrektor Zarządzający w BGŻ BNP Paribas odpowiadający za Transformację Cyfrową Banku.

Specjalność: strategia, bankowość internetowa i mobilna, serwisy finansowe, innowacje, e-commerce, m-commerce, płatności mobilne, fintech, user experience, strategiczne partnerstwa.

Paweł Widawski
Dyrektor Zespołu ds. Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

Dyrektor Zespołu ds. Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich, Członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (European Payments Council), Członek Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. W Komisji Europejskiej był członkiem Payment System Expert Market Group, uczestniczył w pracach Grupy Ad – hoc ds. rewizji dyrektywy o Pieniądzu Elektronicznym. Pełnił funkcję Członka Grupy Wsparcia Prawnego i Programme Maangement Forum Europejskiej Rady ds. Płatności (European Payments Council). Uczestniczy w pracach legislacyjnych nad regulacjami prawa usług płatniczych. 

Ekspert z zakresu prawa usług i systemów płatniczych, bankowości elektronicznej i gospodarki elektronicznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał dyplom University of Cambridge – British Centre for English and European Legal Studies. Autor publikacji z zakresu prawa usług płatniczych (Glosa, Miesięcznik Bank). Adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego, Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych UW, Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA UW.

Tadeusz Woszczyński
Country Manager, Hitachi Europe

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, stypendium Master Program Infotech (Infomatyka) na Universitat Stuttgart oraz Szkole Głównej Handlowej (Efektywne

Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie).

Od początku kariery związany z firmą Hitachi Europe Ltd. Od stycznia 2009 roku zarządza biznesem IT firmy Hitachi w Polsce i Regionie Europy Centralno-Wschodniej oraz CIS. Od września 2016 Dyrektor Zarządzający Oddziału Hitachi Europe w Polsce, reprezentujący Grupę Hitachi w Polsce i regionie CEE.

Współzałożyciel i od 2007 roku przewodniczący Grupy ds. Biometrii Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich. Od 2010 roku Członek Prezydium Forum Technologii Bankowych. Współautor szeregu publikacji FTB na temat biometrii.

Realizował szereg innowacyjnych na skalę europejską projektów takich jak pierwsze sieci bankomatów biometrycznych (IS Bankasi A.S., PlanetCash, Grupa BPS), oddziałow samoobsługowych (Getin Point) czy placówek z uwierzytelnianiem biometrycznym (BPH S.A., Getin Bank, BZ WBK).

Program 2017

czwartek - 23 Marzec 2017
Od 12:10 do 13:00
Lunch
Od 13:00 do 13:10
Otwarcie konferencji

Tomasz Bogus, Prezes Zarządu, BGŻ BNP Paribas S.A.

Od 13:10 do 14:00
I. Bank przyszłości cz.1

Moderatorzy:
Franciszek Hutten-Czapski, Senior Partner, The Boston Consulting Group
 

1. Bank przyszłości – key-note speech

 • Or Klier, Fintech Control Tower, BCG Tel Aviv

2. Jak widzę bank przyszłości

 • Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski
 • Tomasz Bogus, Prezes Zarządu, BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
Od 14:00 do 14:10
Przerwa
Od 14:10 do 14:50
I. Bank przyszłości cz.2

Moderator:
Rafał Krzyżaniak, Dyrektor, The Boston Consulting Group

3. Technologia w banku przyszłości

 • Adam Grabara, Dyrektor Departamentu Aplikacji Detalicznych, ING Bank Śląski
 • Jakub Grzechnik, Dyrektor Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej, PKO Bank Polski
 • Dorota Poniatowska-Mańczak, CIO, Credit Agricole
 • Wojciech Pantkowski, Dyrektor Zarządzający, Departament Klienta Detalicznego, Bank Pekao S.A.
 • Jaromir Pelczarski, Wiceprezes Zarządu, BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Patryk Nowakowski, CIO, Bank Zachodni WBK
Od 14:50 do 15:20
Przerwa kawowa
Od 15:20 do 16:40
II. PSD2 - cyfrowa rewolucja w potwierdzaniu tożsamości

Moderator:
Piotr Alicki, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Wprowadzenie:
„PSD2 - szanse i zagrożenia ery Big Data”

 • Marcin Nadolny, Head of Fraud Intelligence, SAS Institute

Paneliści:

 • Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • Grzegorz Długosz, Prezes Zarządu, Polski Standard Płatności
 • Roman Durka, Wiceprezes Zarządu, Sygnity
 • Adam Marciniak, Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji, PKO Bank Polski
 • Karol Mazurek, Managing Director Accenture Polska
 • Andrzej Osuch, Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa Lux Med
 • Paweł Widawski, Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

Kluczowe zagadnienia debaty:

 • Czy to co dla banku będzie rewolucją ma znaczenie z perspektywy klienta?
 • Jak wykorzystać szanse i zagrożenia we wzmacnianiu pozycji sektora? na czym oprzeć budowanie wizerunku banku?
 • Polska vs. reszta świata - na ile silna i atrakcyjna jest nasza oferta wobec innych / globalnych graczy? jak będziemy ją dopasowywać do zmian w otoczeniu?
 • Nawigowanie w czasach burzliwych zmian: razem czy osobno? kto może objąć funkcję lidera?
 • Jak wdrożyć elektroniczną tożsamość (model, rozwiązanie, odpowiedzialność) i jak wpisać rolę sektora w Cashless/Paperless Poland?
 • Sektorowy AML i antyfraud
Od 16:40 do 17:00
Przerwa kawowa
Od 17:00 do 18:20
III. Wpływ cyfryzacji na powstawanie innowacyjnych modeli biznesu w ubezpieczeniach

Moderator:
Maciej Majewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pentacomp Systemy Informatyczne

Wprowadzenie:

 • Witold Jaworski, Prezes Zarządu, NIO

Paneliści:

 • Krzysztof Bukowski, Prezes Zarządu, TU Open Life, Wiceprezes Zarządu, TU Europa
 • Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Microsoft
 • Witold Jaworski, Prezes Zarządu, NIO
 • Wojciech Sass, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden TUnŻ
 • Martin Stenitzer, Prezes Zarządu, Vienna Insurance Group IT Polska

 Kluczowe zagadnienie debaty:

 • Zanik silosów organizacyjnych uwalniający rezerwy tkwiące w skutecznej współpracy
 • Innowacyjność i akceptacja dla błędów kontrolowanych
 • Nowe produkty i modele biznesowe
 • Rozproszenie i delegowanie decyzji i związana z tym rewolucja w procesach
 • Dopasowanie do potrzeb klienta w czasie rzeczywistym
 • Angażowanie klienta
Od 18:20 do 18:40
Wymyślić bankowość od nowa

Wystąpienie:
Sławomir Lachowski, Chairman and CEO G-Rock

Od 18:40 do 23:59
Wieczór networkingowy i kolacja
piątek - 24 Marzec 2017
Od 08:00 do 09:00
Śniadanie
Od 09:05 do 09:20
"Enabling the future of digital payments"

Wystąpienie:

Sebastian Geldner, Innovation and Strategic Partnerships, Visa

 

Od 09:20 do 10:40
I. Czy to już czas wpisać Blockchain na agendę CIO/COO?

Moderator:  
Paweł Jakubik, Członek Zarządu Microsoft

Wprowadzenie do debaty:  
„Praktyczne przykłady komercyjnego wykorzystania blockchain na świecie”
Andrzej Sieradz, Senior Digital Architect Microsoft CEE

Paneliści:

 • Jakub Bojanowski, Partner, Deloitte
 • Andrzej Horoszczak, CEO and Founder, Billon
 • Mariusz Kaczmarek, Wiceprezes Zarządu, Euro Bank S.A.
 • Paweł Kot, Chief Enterprise Architect, ITMAGINATION
 • Karolina Marzantowicz, CEE Banking Technical Leader, IBM
 • Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta, PKO Bank Polski
 • Piotr Widacki, Managing Director - Head of Digital Transformation, BGŻ BNP Paribas

  Kluczowe zagadnienia debaty:
 • Gdzie w natłoku codziennych wyzwań znaleźć czas, budżet na technologię „blockchain”?
 • Co tracimy, jeżeli poczekamy na większą dojrzałość technologii (większą dojrzałość dostawców, konsultantów etc)
 • Czy już dzisiaj potrafimy pokazać silny business case?
 • Doświadczenia i rozwój transakcji blockchain w Polsce – przykłady rozwiązań
 • Perspektywa dużych instytucji finansowych na rozwój blockchain w Polsce
 • Świadomość i zaufanie do modelu blockchain
Od 10:40 do 11:00
Przerwa kawowa
Od 11:00 do 12:20
II. Sztuczna Inteligencja w bankowości

Moderator i wprowadzenie do debaty:  
Grzegorz Kuliszewski, Dyrektor Sektora Finansowego, IBM

Paneliści:

 • Mariusz Kaczmarek, Wiceprezes Zarządu, Euro Bank S.A.
 • Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zarządzający, Departament Bankowości Elektronicznej, Bank Pekao S.A.
 • Patryk Nowakowski, CIO, Bank Zachodni WBK
 • Krzysztof Słotwiński, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa oraz Zapewnienia Ciągłości Działania, Bank BGŻ BNP Paribas
 • Tadeusz Woszczyński, Prezes Zarządu, Hitachi Europe
 • Roman Tyszkowski, Dyrektor Departamentu Architektury IT, ING Bank Śląski S.A.


Kluczowe zagadnienie debaty:

 • Możliwości zastosowań sztucznej inteligencji w bankowości
  • robotyka w procesach
  • bezpieczeństwo
  • wsparcie sprzedaży
Od 12:20 do 12:40
Podsumowanie konferencji
Od 12:40 do 13:40
Lunch
czwartek - 16 Marzec 2017
13:05
Plik do pobrania: